فیلم آموزشی
دانش فنی پایه مکانیک خودرو

دانش فنی پایه مکانیک خودرو

دانش فنی پایه الکترونیک

دانش فنی پایه الکترونیک

دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار

دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار

دانش فنی پایه معماری

دانش فنی پایه معماری

دانش فنی پایه حسابداری

دانش فنی پایه حسابداری

سلامت و بهداشت استاد اعلایی

سلامت و بهداشت استاد اعلایی

مدیریت خانواده استاد اعلایی

مدیریت خانواده استاد اعلایی

تفکر و سوادرسانه ای استاد اعلایی و غفارزاده

تفکر و سوادرسانه ای استاد اعلایی و غفارزاده

تاریخ استاد حدادی

تاریخ معاصر استاد حدادی

جغرافیا استاد حدادی

جغرافیا استاد حدادی

نقشه کشی فنی رایانه ای استاد قادری

نقشه کشی فنی رایانه ای مکانیک استاد قادری

سرویس و نگهداری استاد محمودی

سرویس و نگهداری استاد محمودی

مدار چاپی استاد علی مددی

مدار چاپی استاد علی مددی

نصب و راه انداری استاد محمدی

نصب و راه انداری استاد محمدی

تولید محتوا استاد محمدی

تولید محتوا استاد محمدی

خرید و فروش استاد عزیزی

خرید و فروش استاد عزیزی

وجوه نقد استاد مبارکی

وجوه نقد استاد مبارکی

طراحی بصری استاد شفیعی

طراحی بصری استاد شفیعی

تزیینات سلولزی استاد محمدی وند

تزیینات سلولزی استاد محمدی وند

تزیینات سنگی استاد محمدی وند

تزیینات سنگی استاد محمدی وند

تعلیق فرمان استاد محمودی

تعلیق فرمان استاد محمودی

گیربکس دیفرانسیل استاد محمودی

گیربکس دیفرانسیل استاد محمودی

مونتاژ و دمونتاژ استاد پاشایی

مونتاژ و دمونتاژ استاد پاشایی

ساخت و پروژه استاد علی مددی

ساخت و پروژه استاد علی مددی

توسعه برنامه سازی

توسعه برنامه سازی استاد حمیدی

طراحی صفحات وب استاد دامباترن

طراحی صفحات وب استاد دامباترن

اموال و انبار استاد عزیزی

اموال و انبار استاد عزیزی

معماری مسکونی استاد محمدی وند

معماری مسکونی استاد محمدی وند

تزیینات چوبی استاد نصر

تزیینات چوبی استاد نصر

سیستم برقی استاد محمودی

سیستم برقی استاد محمودی

سوخت و جرقه استاد قنبری

سوخت و جرقه استاد قنبری

معماری تجاری استاد کمالو

معماری تجاری استاد کمالو

تزیینات گچی استاد نصر

تزیینات گچی استاد نصر

تجهیزات شبکه استاد حمیدی

تجهیزات شبکه استاد حمیدی

تجارت الکترونیک استاد محمدی

تجارت الکترونیک استاد محمدی

نصب و سیستم اداری استاد پاشایی

نصب و سیستم اداری استاد پاشایی

نصب و سیستم خانگی استاد علی مددی

نصب و سیستم خانگی استاد علی مددی

تهیه و تنظیم استاد مبارکی

تهیه و تنظیم استاد مبارکی

بهای تمام شده استاد عزیزی

بهای تمام شده استاد عزیزی

عربی دهم استاد سیفی

عربی دهم استاد سیفی

عربی یازدهم استاد سیفی

عربی یازدهم استاد سیفی

عربی دوازدهم استاد سیفی

عربی دوازدهم استاد سیفی

دینی دهم استاد سیفی

دینی دهم استاد سیفی

دینی یازدهم استاد سیفی

دینی یازدهم استاد سیفی

دینی دوازدهم استاد سیفی

دینی دوازدهم استاد سیفی