فیلم-آموزشی-هنرستان

فیلم آموزشی هنرستان

فیلم آموزشی هنرستان ره پویان صنعت نتیجه زحمات دو ساله و تجربه تدریس دبیران و هنرآموزان هنرستان ره پویان صنعت می باشد …