کلاس آنلاین هنرستان ره پویان صنعت

لینک-کلاس-پایه-یازدهم-1

لینک کلاس آنلاین پایه یازدهم

برای ورود به کلاسهای آنلاین تمام دروس تخصصی و عمومی پایه های یازدهم تمام رشته ها کافی است بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک کنید .سپس پس از ورود به صفحه میتوانید لینک مورد نظر خود را جهت ورود به کلاس باتوجه به رشته و دروس خود انتخاب کنید . درصورت هر گونه مشکل در ورود به کلاسهای آنلاین می توانید با پشتیبانی آی تی هنرستان(معاونت فناوری)تماس حاصل کنید .

لینک-کلاس-پایه-دهم

لینک کلاس آنلاین پایه دهم

برای ورود به کلاسهای آنلاین تمام دروس تخصصی و عمومی پایه های دهم تمام رشته ها کافی است بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک کنید .سپس پس از ورود به صفحه میتوانید لینک مورد نظر خود را جهت ورود به کلاس باتوجه به رشته و دروس خود انتخاب کنید . درصورت هر گونه مشکل در ورود به کلاسهای آنلاین می توانید با پشتیبانی آی تی هنرستان(معاونت فناوری)تماس حاصل کنید .

لینک مشترک کلاس آنلاین

برای ورود به لینک مشترک کلاسهای آنلاین تمام دروس تخصصی و عمومی پایه ها تمام رشته ها کافی است بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک کنید .سپس پس از ورود به صفحه میتوانید لینک مورد نظر خود را جهت ورود به کلاس باتوجه به رشته و دروس خود انتخاب کنید . درصورت هر گونه مشکل در ورود به کلاسهای آنلاین می توانید با پشتیبانی آی تی هنرستان(معاونت فناوری)تماس حاصل کنید .

دوازدهم-لینک-آنلاین

لینک کلاس آنلاین پایه دوازدهم

برای ورود به کلاسهای آنلاین تمام دروس تخصصی و عمومی پایه های دوازدهم تمام رشته ها کافی است بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک کنید .سپس پس از ورود به صفحه میتوانید لینک مورد نظر خود را جهت ورود به کلاس باتوجه به رشته و دروس خود انتخاب کنید . درصورت هر گونه مشکل در ورود به کلاسهای آنلاین می توانید با پشتیبانی آی تی هنرستان(معاونت فناوری)تماس حاصل کنید .

برنامه هفتگی درسی

برای مشاهده کردن برنامه هفتگی تمام دروس تخصصی و عمومی پایه های دهم یازدهم و دوازدهم تمام رشته ها کافی است بر روی دکمه ورود کلیک کنید .سپس پس از ورود به صفحه میتوانید برنامه درسی مورد نظر خود را باتوجه به رشته و دروس خود مشاهده کنید . درصورت هر گونه مشکل در ورود می توانید با پشتیبانی آی تی هنرستان(معاونت فناوری)تماس حاصل کنید .

آزمون-آنلاین

لینک آزمون آنلاین

برای ورود به آزمون آنلاین تمام دروس تخصصی و عمومی پایه های دهم یازدهم و دوازدهم تمام رشته ها کافی است بر روی دکمه ورود به آزمون کلیک کنید .سپس پس از ورود به صفحه میتوانید لینک مورد نظر خود را جهت ورود به کلاس باتوجه به رشته و دروس خود انتخاب کنید . درصورت هر گونه مشکل در ورود به آزمون آنلاین می توانید با پشتیبانی آی تی هنرستان(معاونت فناوری)تماس حاصل کنید .

برگزاری کلاسهای آنلاین هنرستان ره پویان صنعت

تمام کلاسهای آنلاین هنرستان ره پویان صنعت در تمام پایه ها و رشته ها در اسکای روم برگزار می شود .

در صورت هر گونه مشکل با شماره تماس حاصل کنید .