اخبار

معلم

حقوق معلمان هنوز محل اعتراض و گلایه بسیاری از معلمان در سراسر کشور است؛ واقعیتی که که جدا از برخی ساختارشکنی ها که هیچ سودی نیز برای معلمان ندارد، بعضاً مشاهده می شود که چندان هم بیراه نیست ولی غالباً به انحراف کشیده می شود.

به تازگی و توسط یکی از دبیران مقطع متوسطه کشور، فیش حقوقی به دست ما رسیده است که کنکاش در ارقام و بندهای آن قابل تأمل است و نکات مهمی را به ذهن متبادر می سازد.

نکاتی که شاید از سوی مقام های مسئول و نیز نهادهای تصمیم گیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و به همین واسطه به بهانه ای برای ایجاد بی عدالتی حتی در شرایط کنونی میان دبیران آموزش و پرورش تبدیل شده است.

در ادامه شما تصویر فیش حقوقی یکی از دبیران مقطع متوسطه شاغل در استان البرز را مشاهده می کنید که جمع دریافتی ماهانه او ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.